Koostööpartnerid

Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus FIBIR - (Frontiers in Biodiversity Research)

http://fibir.ut.ee/

Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR (Frontiers in Biodiversity Research) eesmärgiks on uurida, miks erineva ajaloo ja inimmõjuga ökosüsteemide elurikkus varieerub. FIBIR ühendab kuut sihtfinantseerimise teemat täitvat uurimisrühma, mida juhivad Martin Zobel, Meelis Pärtel, Urmas Kõljalg, Toomas Tammaru, Raivo Mänd ja Asko Lõhmus.

Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus ENVIRON - (The Centre of Excellence in Environmental Adaptation)

http://environ.emu.ee/

Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse ENVIRON teadlased uurivad taimede ja ökosüsteemide kohanemist keskkonna ja biootilistele stressidele eemärgiga mõista parasvöötme ökosüsteemide reageeringuid globaalsetele kliimamuutustele. Interdistsiplinaarses tippkeskuses ENVIRON osaleb viis juhtivat teadusrühma Eesti Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Hõlmatud on üle 50 teadlase ja ligi 50 doktoranti. Tippkeskust juhib professor Ülo Niinemets, juhtivaks asutuseks on Eesti Maaülikool.

EMÜ Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool

http://mi.emu.ee/struktuur/metsakasvatuse-ja-metsaokoloogia-oppetool/mimktootajad/

Metsakasvatuse osakonna töörühmad uurivad eelkõige metsakasvatuslike võtete (nt metsa rajamisviiside, hooldamise ja raiesüsteemide) mõju metsade kasvukiirusele ja tootlikkusele, aineringetele ning tervislikule seisundile (patogeenide esinemisele). Õppetooli juhataja on professor Hardi Tullus, metsaökosüsteemide töörühma juhib professor Veiko Uri ja metsapatoloogia töörühma professor Rein Drenkhan.

TÜ Keskkonnatehnoloogia töörühm

http://www.geograafia.ut.ee/et/teadus/keskkonnatehnoloogia-tooruhm

Keskkonnatehnoloogia töörühma peamised eesmärgid on uurida nii tehislikes kui ka looduslikes ökosüsteemides toimuvaid protsesse. Suurem osa töörühma tegevusest on suunatud kasvuhoonegaaside emissiooni uurimisele erinevatest keskkondadest nt soo-, metsa-, turbaaladelt. Lisaks kasvuhoonegaaside emissiooni uurimisele tegeleb töörühm ka erinevate veepuhastusseadmete arendamise ning väljatöötamisega. Keskkonnatehnoloogia töörühma juht on loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander.